Política de privacitat i protecció de dades

L’informem que per a l’accés de determinats continguts o serveis serà necessari  facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud,  autenticitat de les dades CAN REGÀS S.A preservarà la confidencialitat i seguretat de les  seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que  correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció  de Política de Protecció de Dades. 

És important, i donada la normativa europea en Protecció de Dades Reglament UE  2016/679 de Parlament i de el Consell Europeu, llegiu la informació bàsica. També ha de  saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni  legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa. 

INFORMACIÓ BÀSICA 

El lloc web www.canregas.cat (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de CAN REGÀS  S.A. , en endavant Responsable del Tractament. 

RESPONSABLE: CAN REGÀS S.A. A55121305 ,C/ Santa Eugènia , 62 17006 GIRONA residencia@canregas.cat – 972 40 7070 

CAN REGÀS S.A li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions  Política de Privacitat i protecció de Dades d’aquest Lloc Web (d’ara endavant “Política  de Privacitat i protecció de Dades” que descriuen els termes i condicions que seran 

aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la  normativa espanyola d’aplicació. Atès que www.canregas.cat podria modificar en el  futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar  degudament informat dels canvis realitzats. 

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa  recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions  Generals d’Ús pugui solucionar contactant amb www.canregas.cat a través del Telf. :  972 40 7070 o a l’adreça de correu electrònic: residencia@canregas.cat 

PRINCIPIS RELATIUS A EL TRACTAMENT 

Les seves dades personals seran tractades: 

 • De manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat 
 • Recollides amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment  de manera incompatible amb aquests fins; amb fins d’arxiu en interès públic, fins  d’investigació científica i històrica o fins estadístiques no es considera incompatible amb  els fins inicials. 
 • Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als  quals són tractats. 
 • Exactes i actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè es  suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte  als fins per als quals es tracten. 
 • Mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més  temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals; les dades  personals podran conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb fins d’arxiu en interès públic, fins d’investigació científica o històrica  o fins estadístiques.
 • Tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades  personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva  pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o  organitzatives apropiades. 

IDIOMA: L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas  que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes,  prevaldrà la versió en català. Quant al que a la interpretació dels contractes es refereix,  s’atendrà específicament als arts. 1281 i s. s. de el Codi Civil. Per altres temes s’atendrà al Codi Civil de Catalunya. 

FINALITATS:  

 • Atendre les seves demandes, facturar serveis de residencia i residencia de dia, d’acord amb el nostre objecte social, i dins les seves àrees d’interès. Gestionar desistiments en els terminis legals previstos a la Llei 34/2002, de 11  de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial  Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de  la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis  complementàries. 
 • Enviar-publicitat relacionats amb el nostre objecte social i amb les seves àrees  d’interès, per qualsevol mitjà sigui postal, telemàtic; o a través de mitjans de  telefonia fixa o mòbil. Així com, convidar-los a esdeveniments organitzats per  l’associació. 

Dades recaptades a la pàgina web: 

A traves del formulari de contacte de la pàgina web , li requerirem algunes de les seves dades personals , que ens permetran posar-nos en contacte amb vostès , i informar-los  dels nostres serveis gerontològics enfocats bàsicament a persones de la tercera edat.

Dades: 

 • Nom 
 • Cognoms  
 • Correu electrònic 
 • Telèfon de contacte  
 • Assumpte :Informació general o bé si vol treballar amb nosaltres. Missatge: Contingut o informacions que ens vulgui fer arribar. 

COMPLIMENT NORMATIU: Reservat el dret d’emmagatzemar i retenir informació  proporcionada per vostè, incloent els serveis utilitzats, informació que inclou informació  de compte i dades personals per a complir amb les lleis aplicables, quan sigui necessària  l’aportació de proves en arbitratges o tribunals, mantenint bloquejats i dissociats, per  garantir la seva seguretat, secret i confidencialitat. 

LICITUD: No tractarem dades sense el consentiment explícit dels interessats per a  cadascuna de les finalitats, només quan: 

 • Quan sigui necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és  part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre contractuals. 
 • Quan sigui necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable el  responsable del tractament. 
 • Quan sigui necessari el tractament és necessari per protegir interessos vitals  de la persona interessada o d’una altra persona física; 
 • Quan sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel  responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos  no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que  requereixin la protecció de dades personals, en particular quan el interessat sigui  un nen.

Per a això procurarem l’existència de garanties adequades, que podran incloure el xifrat  o dissociació de les dades, per quedi protegida la identitat de l’usuari. 

LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim. 

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27  d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament  de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades no cedirà en cap cas les seves  dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades  personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la  societat de la informació i de comerç electrònic. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de  novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels  Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Llei 21/2000, de 29 de desembre,  sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la  documentació clínica. 

DESTINATARIS: Cedim dades a tercers com ara operadors que gestionen la pàgina webs  i que manté la nostra aplicació informàtica que ens permet la gestió ordinària dels  nostres serveis, imprescindibles per a la gestió de la nostra activitat. Administracions  públiques competents en la matèria , familiars , Ministeri Fiscal, cossos i forces de  seguretat de l’Estat. 

DURADA: Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de  l’última contractació; si no, no és que vostè abans, no hagi sol·licitat el bloqueig o  esborrat dels mateixos; o bé, que prescriu la legislació tributària. Les dades fiscals seran  guardats durant 5 anys per prescripció legal. 

QUALITAT DE LES DADES: Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són  obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas  que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels  serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades  aportades a través dels diferents formularis de la pàgina web. 

ELABORACIÓ DE PERFILS No tractarem automatitzada ment les seves dades personals ,  però si podrem segmentar per característiques d’usuaris i per targets de contactes de la  web. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional  sobre les seves dades personals ( “segona capa”), en la mateixa direcció que li facilitem  per poder exercir els seus drets. 

MENORS D’EDAT: Els nostres serveis no van dirigits a persones menors d’edat o  incapacitats a l’hora de contractar. Entenem que tenen l’autorització i consentiment dels  seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat, la utilització  d’aquests sigui per negligència o per culpa in vigilando, que pogués ocasionar una  responsabilitat extracontractual. 

TESTAMENT DIGITAL: Les persones vinculades a el mort per raons familiars o de fet, així  com els seus hereus podran dirigir-se al responsable del tractament a l’objecte d’accedir  a aquests continguts i impartir les instruccions que estimin oportunes sobre la seva  utilització, destinació o supressió. 

Les persones esmentades no podran accedir als continguts del causant, ni sol·licitar la  seva modificació o eliminació, quan la persona morta ho hagués prohibit expressament  o així ho estableixi una llei. 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 

No estan previstes transferències internacionals de dades personals. 

DRETS: Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així  com el dret limitació de la finalitat i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça  de correu: residencia@canregas.cat; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable de l’Arxiu de la nostra empresa. Per a això serà necessari aportar les dades  personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició. 

Per a això, cal que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els  següents. documents: 

 • Fotocòpia DNI 
 • Identificació i representació suficient. 
 • Explicació i objecte de la reclamació. 
 • Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos  en contacte amb vostè el més aviat. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com la  nostra empresa, estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a  les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les  dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en qualsevol moment, de  forma senzilla i gratuïta. 

També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en  compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és necessari aportar les següents dades: 

 • Nom de l’empresa i dades del representant d’aquesta. 
 • Adreça postal i electrònica on vulgui rebre les comunicacions. 
 • Petició clara, que no cal motivar. 

DRETS 

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre els seus dades de  caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació : permet corregir errors i modificar-les que siguin inexactes o  incompletes. 

 Dret de cancel·lació o supressió: permetre que es suprimeixin els donis que siguin  inadequades o excessives. 

Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme al Tractament de les  seves dades de caràcter personal o el cessament del tractament. 

Limitacions del Tractament: comporta el poder limitar el tractament de les dades  personals conservats, amb la finalitat de limitar un futur tractament. 

Portabilitat de les dades: El deure per part del responsable del Tractament de facilitar  les dades objecte de tractament de l’interessat, i transmetre-ho a un altre responsable  del tractament sempre que sigui en format automatitzat. 

Dret a no ser Objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de  Perfils): dret a no ser objecte de decisions basades exclusivament en els tractaments  automatitzats que puguin conculcar drets fonamentals de la persona interessada. 

Dret a retirar el consentiment: Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat  a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament  efectuat abans de la retirada d’aquest consentiment. 

Sempre es pot adreçar a l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de  Protecció de Dades si creu no han estat ateses les seves peticions. www.aepg.es 

MESURES DE SEGURETAT 

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El responsable del tractament ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de  protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la 

seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat  de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. 

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes,  sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat  i seguretat establertes en la normativa vigent. 

CODI DE CONDUCTA  

Principis generals. 

La nostra empresa es compromet a que els continguts dels seus serveis: 

 • No han d’induir ni han de promoure la discriminació sexual, racial o religiosa o  qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques  reconegudes per la Constitució Espanyola o normativa UE. No han d’induir ni  incitar a actuar de forma il·legal. 
 • No portaran a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud,  ambigüitat, exageració, omissió o similars. 
 • No han d’induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o aprofitar o  explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari. 
 • No han d’induir ni incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques  perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic. 
 • No infringiran les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les  comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o  familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.
 • No contenir informació falsa. 
 • Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació o dades de caràcter personal,  incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de  telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació  amb la finalitat per a la qual es recaptin. 

Els usuaris tenen dret a: 

 • Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de  prestació dels productes que se’ls ofereixen. 
 • Rebre els productes en les condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la  persona prestadora. 
 • Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures  pels productes abonats, emeses d’acord amb la normativa vigent. 
 • Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions  el full oficial per a plantejar-les i l’orientació adequada per a emplenar. 
 • Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació  aplicable. 
 • Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions, quan sigui necessari per a la  defensa dels seus drets com a usuaris, amb independència del seu origen i del  seu destí i sense perjudici de les competències d’altres òrgans i autoritats. 
 • Sol·licitar i rebre una informació de qualitat en relació amb els productes i  mètode d’enviament i pagament.